ผลการดำเนินงาน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน
การให้บริการ E-service
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย
สายตรงสำนักงาน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
 
   

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก https://itas.nacc.go.th/go/eit/8edsgn

 

 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  itas.nacc.go.th/go/iit/8edsgn

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 มีนาคม 2565