อัลบั้มภาพ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่4 พ.ศ.2565